Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

8479 956c 500
Reposted fromyeoshin yeoshin viaDieKleineMy DieKleineMy

November 27 2016

chowder
9364 a7b7
Reposted fromliczbapi liczbapi viaheartbreak heartbreak

November 25 2016

chowder
Me tryin' to get my life togehter:


Reposted fromsoSad soSad viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
chowder
Reposted fromcarfreitag carfreitag viariceball riceball
chowder
9553 a58a 500
Reposted fromdusix dusix viagreywolf greywolf
chowder
Doszedłem do wniosku, że w życiu nie ma żadnych ustalonych zasad. Robisz to, co musisz, żeby przetrwać. Jeśli to oznacza ucieczkę od miłości twojego życia, żeby zachować zdrowie psychiczne, to tak robisz. Jeśli to oznacza złamanie czyjegoś serca, żeby nie złamało się twoje, robisz to. Życie jest skomplikowane - zbyt bardzo, żeby były rzeczy pewne. Wszyscy jesteśmy rozbici. Podnieś osobę, potrząśnij nią i usłyszysz grzechot ich rozbitych kawałków. Kawałków, które rozbili nasi ojcowie, nasze matki, nasi przyjaciele, znajomi albo ukochani.
— Tarryn Fisher, Thief
Reposted frommefir mefir viafutureiscoming futureiscoming
chowder
4213 31d6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaaperture aperture
chowder
0407 32f9
Reposted fromlittlebreath littlebreath viavol vol
chowder
1876 0d5d 500
Reposted fromkotowate kotowate viaheartbreak heartbreak
chowder

November 22 2016

chowder
7697 b1d0 500
Reposted frommrrru mrrru viakasias3112 kasias3112
chowder
3592 8f6b 500
Reposted fromrol rol viakasias3112 kasias3112
chowder
6275 1ef3 500
Reposted frompiehus piehus viakasias3112 kasias3112
chowder
SŁABOŚCI

Ty żadnej.
Ja miałem jedną:
Kochałem.
— Bertolt Brecht
chowder
7888 8feb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamikmikmik mikmikmik
chowder
7933 1128 500
Reposted frommuflena muflena vialost-in-space lost-in-space
chowder
chowder
Cool Vampire via Poorly Drawn Lines
Reposted frommalborghetto malborghetto viaJaanis93 Jaanis93
chowder
Nie można poznać samotności, jeśli wcześniej nie zaznało się jej przeciwieństwa.
— Rick Yancey: "Piąta fala"
Reposted frompensieve pensieve viakrolfasolek krolfasolek
chowder
8443 3b87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl