Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

chowder
6867 5094
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelentarie elentarie
chowder
7561 ca7f
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaDorin11 Dorin11
chowder

January 14 2017

chowder
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromsurvival63 survival63 viawarkocz warkocz
chowder
chowder
Czasami musisz zniknąć. Odwrócić się na pięcie i zobaczyć świat bez niektórych osób. Jeśli ktoś Cię nie docenia, nie stój obok, nie uśmiechaj się jak w taniej produkcji i nie połykaj tłumionych łez, po prostu odejdź. Daj temu komuś szansę na zobaczenie życia bez Ciebie, bez Twojego śmiechu, humorków i ciągłych rozmów. Nabierz szacunku do samej siebie, nie pojaw się w tym samym miejscu co zawsze. Daj komuś szansę zatęsknić i pomyśleć, że lepiej umrzeć niż istnieć osobno.
— esperer
Reposted fromwordshurt wordshurt viawarkocz warkocz
chowder
4275 4c20 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaelentarie elentarie
chowder
chowder
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaradaetyki radaetyki
chowder
chowder
6231 aeac 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazachlanny zachlanny
chowder
8814 74d1 500
Reposted frombloodhail bloodhail viaheartbreak heartbreak
chowder
Play fullscreen
We've been up
We've been down
But you pushed me around for the last time
Reposted fromheartbreak heartbreak
chowder
chowder
2318 18d0
Reposted fromtost tost viaheartbreak heartbreak
chowder
Reposted fromgreensky greensky viakjuik kjuik
chowder
chowder
chowder
8091 6a63 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viazachlanny zachlanny
chowder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl