Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

chowder
5264 f394 500
Reposted fromhagis hagis viawitchbitch witchbitch

February 15 2017

chowder
2153 5337
chowder
0143 cfa8
Reposted fromsiegmunda siegmunda via9thoctober 9thoctober
chowder
chowder
5148 4e71 500
Reposted fromyetzt yetzt viaMissDeWorde MissDeWorde
chowder
chowder
5534 c48d 500
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialexxie lexxie
chowder
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viavstane vstane
chowder
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viavstane vstane
chowder
2692 35f5 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk vialexxie lexxie
chowder
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaseeyouinthehell seeyouinthehell
chowder
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viavstane vstane
chowder


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viajustmess justmess
chowder
1564 e5dd
Reposted fromminna minna vianishe1 nishe1
chowder
3437 f5d2
Reposted fromGeistergurke Geistergurke vianishe1 nishe1

July 07 2015

chowder
chowder
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoll oll
chowder

destieldrabblesdaily:

probably the gayest moment ever in supernatural

I WILL FOREVER REBLOG THIS UNTIL THE DAY I DIE, AND WHEN I DIE I WILL PUT THIS ON MY TOMBSTONE, GOODBYE FRIENDS

chowder
Noise Tales love animations.
via http://designtaxi.com
Reposted fromnoisetales noisetales viagingerglue gingerglue
chowder
Noise Tales love animations.
via http://designtaxi.com
Reposted fromnoisetales noisetales viagingerglue gingerglue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl