Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

chowder
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viachowchow chowchow
chowder
Reposted frombruisedlee bruisedlee via8agienny 8agienny
chowder
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viahysterie hysterie
chowder
3938 e62b
Reposted fromgreensky greensky viazachlanny zachlanny

June 13 2017

8546 9738
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
chowder
7169 72f2 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viaPrzygnebiona Przygnebiona
chowder
"Połowa naszych pomyłek polega na tym, że kierujemy się uczuciem, gdy powinniśmy myśleć. Druga połowa, że rozumujemy, kiedy winniśmy zawierzyć uczuciu."
— John Churton Collins
Reposted fromKaera Kaera viagdziejestola gdziejestola
chowder
Reposted fromFlau Flau viav2px v2px
chowder
Reposted fromFlau Flau viav2px v2px
chowder
7165 e961 500
Reposted fromkabu kabu vialooziker looziker
chowder
Nie składam się z przekonań, tylko z wątpliwości
— Zdzisław Beksiński
chowder
6737 ed15
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
chowder
7369 cfec
Reposted fromLattemakauen Lattemakauen viamakros makros
chowder

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viaPrzygnebiona Przygnebiona
chowder
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viakjuik kjuik
chowder
Reposted fromfungi fungi viazachlanny zachlanny
chowder
4078 6f0a
Reposted fromtatze tatze viakjuik kjuik
chowder
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viazachlanny zachlanny

June 10 2017

chowder
Reposted fromscience science viaholamasdo holamasdo
chowder
1734 e0e6 500
Reposted fromkaiee kaiee viaholamasdo holamasdo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl