Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

8546 9738
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
chowder
7169 72f2 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viaMigotliwa Migotliwa
chowder
"Połowa naszych pomyłek polega na tym, że kierujemy się uczuciem, gdy powinniśmy myśleć. Druga połowa, że rozumujemy, kiedy winniśmy zawierzyć uczuciu."
— John Churton Collins
Reposted fromKaera Kaera viagdziejestola gdziejestola
chowder
Reposted fromFlau Flau viav2px v2px
chowder
Reposted fromFlau Flau viav2px v2px
chowder
7165 e961 500
Reposted fromkabu kabu vialooziker looziker
chowder
Nie składam się z przekonań, tylko z wątpliwości
— Zdzisław Beksiński
chowder
6737 ed15
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
chowder
7369 cfec
Reposted fromLattemakauen Lattemakauen viamakros makros
chowder

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viaMigotliwa Migotliwa
chowder
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viakjuik kjuik
chowder
Reposted fromfungi fungi viazachlanny zachlanny
chowder
4078 6f0a
Reposted fromtatze tatze viakjuik kjuik
chowder
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viazachlanny zachlanny

June 10 2017

chowder
Reposted fromscience science viaholamasdo holamasdo
chowder
1734 e0e6 500
Reposted fromkaiee kaiee viaholamasdo holamasdo
chowder
1454 c829 500
Reposted fromkaiee kaiee viazachlanny zachlanny

May 29 2017

chowder
1452 fcf8
Reposted fromgket gket viakrybus krybus
chowder
9473 cd8f 500
Reposted frombruxa bruxa viakrybus krybus
chowder

Guardians


If someone who’s never seen the movies / read the comics asks you what Guardians of the Galaxy is, just show them these GIFs without any explanation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl